ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

  • Nguyễn Thị Thơm
  • 26/10/1964
  • Cử nhân Kinh tế
  • PTP TNQL hồ sơ
  • tiếp nhận và trả kết quả các chế độ BHXH
  • 1999
  • 01 năm
  • Bảo hiểm xã hội tỉnh
1. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với công dân, tổ chức như thế nào?
2. Cách hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ, công chức như thế nào?
3. Cán bộ, công chức giải quyết công việc có đúng như mong đợi của Ông/Bà hay không?
4. Đánh giá chung của Ông/Bà đối với cán bộ, công chức?