ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

  • Đoàn Thị Thùy Trang
  • 19/06/1965
  • Cử nhân QTKD
  • Cán sự
  • tiếp nhận hồ sơ Thanh toán trực tiếp chế dộ BHXH, cấp thẻ BHYT mất, hỏng và hồ sơ TNLĐ. BNN
  • 1995
  • 06 năm
  • Bảo hiểm xã hội tỉnh
1. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với công dân, tổ chức như thế nào?
2. Cách hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ, công chức như thế nào?
3. Cán bộ, công chức giải quyết công việc có đúng như mong đợi của Ông/Bà hay không?
4. Đánh giá chung của Ông/Bà đối với cán bộ, công chức?