ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

  • Phạm Quang Vinh
  • 01/10/1986
  • Đại học
  • Công chức
  • Tiếp nhận tờ khai doanh nghiệp, Chi cục HQ Phú yên
  • 2011
  • 03 năm
  • Cục Hải quan
1. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với công dân, tổ chức như thế nào?
2. Cách hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ, công chức như thế nào?
3. Cán bộ, công chức giải quyết công việc có đúng như mong đợi của Ông/Bà hay không?
4. Đánh giá chung của Ông/Bà đối với cán bộ, công chức?